Social Media
Hakkımızda

Kurumlarımız hakkında kısaca 

Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM) 23.05.2004 tarihinde, kamuya hizmet etmek için Almanya’nın Mannheim şehrinin mûtena bir semtinde, yaklaşık 5 dönümlük bir arsa satın alınarak, üzerindeki binalar tamamen modern bir şekilde restore edilmek suretiyle dernek statüsünde kurulmuştur. “İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydalı olandır” ilkesini kendisine şiar edinen KUDEM, özelde, içerisinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslâm zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtmayı gaye edinmiştir. İçinde yaşadığımız zaman ve mekânın, özellikle de kendileriyle iç içe yaşadığımız, bire bir muhatap olduğumuz Batı toplumunun kendisine özgü şartları göz önünde bulundurulduğunda, böylesi ilim, irfan, kültür ve sanata dayalı çalışmaların ne derece elzem olduğu aşikârdır.

Devamını oku...

Düşüncemiz

Eğitim ve öğretimin, beşikten mezara değin insanlığın var oluş sebebini ve onun gereklerini algılamak, yerine getirmek ve onu zamanın ve mekânın şartlarına göre yenileyerek, özüne zarar vermeden gelecek kuşaklara aktarmak hususunda ne denli vazgeçilmez olduğu gök kubbe altında bulunan her milletçe ve kavimce malumdur. Çağımızın hâkim ve belirleyici güçleri, teknolojik gelişmelere yön verenler, âdemoğlunu yalnız bedenden müteşekkilmiş gibi tasavvur ederek, sadece onun kafasını doldurmakla meşgul olup onu bedene ait kimi heva ve duygulara ram ederken, onun derununa ait ve onu o eden değerleri öteleyerek aşağılamakta, öte yandan bunun tam karşısında bulunan diğer bir grup ise sadece deruna ait değerler üzerine yaslanarak bedeni, yani dünyayı ve ona ait olanı ötelemekte ve aşağılamaktadır. İnsanlık tarihi kadar kadim olan bu mesele kafa ve kalp arasındaki mesafe üzerinde medd-ü cezr yapılarak halledilecek bir mesele değildir.

Biz KUDEM olarak, ne kafayı kalbe, ne de kalbi kafaya tercih etmenin insanoğluna hayır getirmediğine ve getirmeyeceğine inanmaktayız. Bu nedenle, yetişmelerine vesile olmak istediğimiz yetenekli genç kuşaklara, dünyanın en gelişmiş üniversitelerinde lisans ve lisansüstü eğitim yapma imkânı sunarak, onların evrensel değerlerle iç içe, çok dilli ve standartların üzerinde yetişmelerini sağlayacağız.

Dünyanın en ileri üniversitelerinde en üst seviyede modern bilimlerle kafalarını teçhiz etmelerinin yanı sıra onların kalplerini de ihmal etmeyeceğiz. Elde ettikleri her şeyin bir emanet ve geçici olduğu, asıl olanın gök kubbenin altında hoş bir seda bırakmak olduğu, kazanımların insanlıkla paylaştıkça ve yaradılana hizmet ettikçe mâna kazanacağı ilkeleri, âdeta amentü esasları gibi ilmek ilmek bu genç gönüllere nakş edilecektir. Kafa ve kalbin en üst seviyede ki bu birlikteliği, huzur ve saadetin dünya ve ukba kapılarını, insanımız ve insanlık için hiç şüphesiz sonsuza değin aralayacaktır.

İnsanımızın ve insanlığın hayrına yönelik ilme ve ilim adamlarına vereceğimiz desteğin yanı sıra, özellikle Batı’da bize ait kültür ve birikimlerimizi en iyi tanıtmanın, kendimize ait olan sanatı tanıtmaktan ve bu tanıtımı yapacak genç kuşakları yetiştirmekten geçtiğine inanmaktayız. Şüphesiz ki sanat; insanlık tarihinin, toplumların hepsinde görülen evrensel bir değeridir ve bu nedenle insanları koşulsuz olarak bir araya getirmenin en güzel yollarından birisidir. Müslümanların Avrupa’da çeşitli nedenlerle sanattan uzak kalması, muhtemelen yakın zamana kadar Batı toplumundan bu derece tecrit olmalarının önemli nedenlerinden birisidir. Hâlbuki İslâm dini sadece kurallar, haramlar ve helallerden ibaret değildir. Tarihin imbiğinden süzülerek gelen nice büyük bestekârlarımızı, musikişinaslarımızı, hattatlarımızı, ebruzenlerimizi, mimarlarımızı ve bunların eserlerini önce kendi insanımıza sonra da bir arada yaşadığımız Batılı dostlarımıza konferans, konser ve sergiler düzenlemek suretiyle tanıtarak, hem kültür ve sanatımıza büyük bir katkı sağlamak hem de insanlığın ortak dili olan bu payda da temas hâlinde olduğumuz insanlarla (seçkin kurum ve kuruluşlarla) buluşmak fikrindeyiz.

Anadolu sufisinin insanlığı kucaklayıcı, barışı, kardeşliği, armoniyi ve ilahî aşkı harmanlayan inancını, kendimize düstur edinmeye gayret edinmekteyiz. İnsana ve insanlığa faydalı olmanın en hayırlı amel olduğunu kabulle, insanları buluşturmaya, tanıştırmaya ve önyargıları, düşmanlıkları gönüllerden atmaya, yaratılanı Yaratan’dan ötürü hoş görmeye dayanan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Turkish
Kütüphane

KUDEM, İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü’nün (İFİS&İZ) ilmî çalışmalarını desteklemek amacıyla başta İslâm ilahiyatı olmak üzere, şarkiyat ve sosyal bilimler alanlarında uzman bir ekip tarafından seçilerek, ilgili ülkelere yapılan pek çok seyahat ve organizasyon sonrası bir araya getirilmiş, seçkin kitapları muhtevi bilimsel bir kütüphane kurmuştur.

Copyright © 2020 KUDEM e.V. Alle Rechte vorbehalten.